Kệ để hàng

Kệ để hàng nhằm mục đích chứa hàng trong kho hàng, tiết kiệm diện tích, tăng khả năng chứa đựng hàng hóa.